نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی انواع تجهیزات دوار (انواع پمپ های گریز از مرکز و رفت و برگشتی، انواع کمپروسورهای گریز از مرکز و رفت و برگشتی و انواع توربین های چند مرحله ای و تک مرحله ای) طبق الزامات در دو بخش مکانیکی و ابزار دقیق و بررسی پارامتر های اولیه تجهیز زمانی که در سرویس قراردارد به مدت 72 ساعت و تحویل به کارفرما