ریختگری

مدلسازی و ریختگری

مدل ساز و ریختگری با جنس های مختلف از جمله چدن ها، فولاد ها، استیل ها و فلزلت رنگین با تاییدئه آلیاژجنس و خواص مکانیکی و همچنین پاس کردن تمام تست های NDT .

مدل سازی و ریختگری پیچیده ترین پوسته های پمپ و توربین و گیربکس و همچنین ایمپلرهای پمپ ها طبق استاندارد.